Lasteaiast

Meie moto: laste tervis on asendamatu väärtus.

Lähtuvalt meie visioonist, tahame olla kogukonna poolt hinnatud kaasaegne ja omanäoline lasteaed toetades ning väärtustades nii suurt kui väikest. 
Meie missiooni kohaselt loome õpi- ja kasvukeskkonna, mis tagab laste koolivalmiduse saavutamise ning soodustab terve, elurõõmsa, loova ja salliva isiksuse kujunemist.

Meie eripärad: tervisliku eluviisi propageerimine ja järgimine ning liikumisaktiivsust soodustavad tingimused (matka-, seiklus-, suusarajad ja -mäed, kuppelmaastik), süvendatud muusikategevuste läbiviimine, õuesõppe rakendamine, robootika lõimimine õppetegevustesse, järjepidev koostöö looduspargiga, Võrukaelas õpiõue kasutamine.

Meil on viis põhiväärtust.

 • Tervis
  Edendame tervislikke eluviise pakkudes mitmekesiseid liikumisvõimalusi ja tervislikku toitu. Pöörame tähelepanu meid ümbritsevale keskkonnale.
 • Sallivus
  Väärtustame mitmekesisust ja mõistame üksteise erinevusi. Hoolime ja oleme sõbralikud luues lasteaias turvatunde kõigile.
 • Uuendusmeelsus
  Toetame kõigi osapoolte õppimist ja arengut ning teaduspõhiseid uuendusi õppeprotsessis.
 • Loovus
  Peame tähtsaks loovat enesealgatust ja tegutsemissoovi. Oleme avatud uutele kogemustele, muljetele ja spontaansusele.
 • Koostöö
  Oleme usaldusväärsed ja avatud, sest parimad tulemused tekivad koostöös. Me arvestame ja austame huvigruppide arvamust.
Õppetegevust planeerime lähtudes seitsmest valdkonnast. Nendeks on: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, tervisekasvatus, liikumine, muusika.

Õppeaastate teemad:

2022/2023: Vett ma joon ja veega pesen, vees on kala eluase

2021/2022: Ise teen ja ise uurin, ise katsetan ja proovin

2020/2021: Astume väravast välja – maad ja rahvad

2019/2020: Astume väravast välja – maad ja rahvad

2018/2019: Hunt vaatab ikka metsa poole

2017/2018: Eesti Vabariik 100

2016/2017: Eesti loomad, linnud ja taimed

2015/2016: Meie maa ja meie muinasjutud

2014/2015: Tervisekasvatus läbi õuesõppe

2013/2014: Füüsiline tervis läbi eakohaste tervisehoiakute kujunemise

2012/2013: Väärtuskasvatus läbi hoolivuse ja teineteise mõistmise

 

 

X