Lasteaiast

Meie moto: laste tervis on asendamatu väärtus.

Lähtuvalt meie visioonist, tahame olla piirkondlikult väärtustatud lasteaed, kus koostöös kohaliku omavalitsuse, läbi uue lasteaiahoone valmimise, on tagatud kõigile lastele parim eakohast vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist soodustav ning lapsi positiivselt mõjutav kasvukeskkond. Tahame olla lasteaed, kus lastel kujuneb tervisliku eluviisi teadmistest tervisekäitumine kogu eluks.
Meie missiooni kohaselt loome koostöös peredega lastele võimaluse omandada eduka haridustee jätkamiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Meie eripärad: tervisliku eluviisi propageerimine ja järgimine ning liikumisaktiivsust soodustavad tingimused (matka-, seiklus-, suusarajad ja -mäed, kuppelmaastik), süvendatud muusikategevuste läbiviimine, õuesõppe rakendamine, robootika lõimimine õppetegevustesse, järjepidev koostöö looduspargiga, Võrukaelas õpiõue kasutamine.

Meil on viis põhiväärtust.

 • Tervis
  Meile on tähtis nii laste kui töötajate tervis. Pöörame tähelepanu vaimse, füüsilise, sotsiaalse tervise hoidmisele ja edendamisele ning eakohaste tervisehoiakute kujunemisele.
 • Hoolivus
  Me hoolime igast lapsest, lapsevanemast ja töökaaslasest ning käitume kõigi suhtes hoolivalt. Meie lasteaias on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond.
 • Turvalisus
  Meie lasteaia õpikeskkond on lastele ja töötajatele turvaline. Peame oluliseks, et seda oleks nii füüsiline, vaimne kui emotsionaalne keskkond.
 • Sallivus
  Meie lasteaia töötajad, lapsevanemad ja lapsed on mõistvad ja sallivad erinevuste suhtes. Arvestame laste eripära ja erivajadusi ning loome neile sobiva kasvukeskkonna.
 • Koostöö
  Meie lasteaias toimib hea koostöö laste ja lastevanematega. Meie töötajad teevad edukat koostööd nii oma rühmas kui organisatsioonis. Teeme süsteemset koostööd ka teiste lasteaedade ja asutustega.
Õppetegevust planeerime lähtudes seitsmest valdkonnast. Nendeks on: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, tervisekasvatus, liikumine, muusika.

Õppeaastate teemad:

2020/2021: Astume väravast välja – maad ja rahvad

2019/2020: Astume väravast välja – maad ja rahvad

2018/2019: Hunt vaatab ikka metsa poole

2017/2018: Eesti Vabariik 100

2016/2017: Eesti loomad, linnud ja taimed

2015/2016: Meie maa ja meie muinasjutud

2014/2015: Tervisekasvatus läbi õuesõppe

2013/2014: Füüsiline tervis läbi eakohaste tervisehoiakute kujunemise

2012/2013: Väärtuskasvatus läbi hoolivuse ja teineteise mõistmise

 

 

X