Õppeaasta 2019/2020

Õppeaasta teema: Astume väravast välja – maad ja rahvad

Meie eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine

 • Korrastatakse õpetajate ja õpetaja abide ametijuhendeid.
 • Võrukaela maja abistava personali infokoosolekuid toimub eelmise õppeaastaga võrreldes rohkem.
 • Pähklikese majas moodustatud töögrupid toimivad.

Personalijuhtimine

 • Õpetaja abide täiendkoolituste maht on võrreldes eelmise aastaga suurem.
 • Töötatakse välja motivatsioonisüsteem.
 • Koostatakse uus arengukava.

Õppe- ja kasvatustegevus

 • Täiendatakse õppekava lisades sellesse liikluskasvatuse osa.
 • Pähklikeses tagasisidestatakse kõiki ühisüritusi nii suuliselt kui kirjalikult tuginedes väljatöötatud küsimustikule.
 • Pähklikese õuealale luuakse võimalused liikluskasvatuse käsitlemiseks ning õuesõppeks.

Ressursside juhtimine

 • Soetatakse kolm uut arvutit ja värviprinter.
 • Kaisukarude õuealal asendatakse kaalukiik babysnail kiigega, õppeaasta lõpuks on Kaisukarudel kööginurk.
 • Tehakse korda Pähklikese kooliminejate liuväli.
 • Pähklikese õueala haljastatakse (igale rühmale taimepotid, istutatakse põõsaid).

Koostöö huvigruppidega

 • Iga koolieelikute rühm käib õppeaasta jooksul vähemalt kolmel korral Margit Turbiga matkal.
 • Kohalikus lehes kajastatakse lasteaia tegemisi vähemalt 80% ilmunud numbritest.
 • Valmib uus koduleht.
 • Pähklikese lapsevanemad osalevad talgutel vähemalt ühel korral õppeaastas.

 

X