Õppeaasta 2020/2021

Õppeaasta teema: Astume väravast välja – maad ja rahvad

Meie eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine

 • Pähklikese majas moodustatud töögrupid toimivad (indikaatoriks ülesannete täitmine).
 • Nii Võrukaela kui Pähklikese abistava personali koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda kuus.

Personalijuhtimine

 • Toimub vähemalt üks abistava personali ühiskoolitus.
 • Toimub vähemalt kaks ühiskoolitust pedagoogidele.
 • Uuendatakse töökeskkonna riskianalüüs 2021-2024.
 • Koostatakse uus arengukava 2020-2023.
 • Õppeaasta alguses (augustis) toimub kogu personali motivatsiooniüritus.
 • Toimivad vajaduspõhised arenguvestlused töötajatega.

Õppe- ja kasvatustegevus

 • Nii Võrukaelas kui Pähklikeses toimub vähemalt pool ülemajalistest üritustest õues.
 • Pähklikese õueala täiendatakse erinevate õuesõppe võimalustega (nt liikluslinnak).

Ressursside juhtimine

 • Investeeritakse laste esinemiskostüümidesse.
 • Võrukaela soetatakse projektor koos ekraaniga.
 • Võrukaela õueala/õuesõppeplatsi täiendatakse huvihariduse projekti raames.

Koostöö huvigruppidega

 • Iga koolieelikute rühm käib õppeaasta jooksul vähemalt kahel korral Margit Turbiga matkal.
 • Kohalikus lehes kajastatakse lasteaia tegemisi vähemalt 50% ilmunud numbritest.
 • Pähklikese lapsevanemad osalevad talgutel vähemalt ühel korral õppeaastas.
X